EcoEffect

EcoEffect är en metod för att mäta och värdera miljöpåverkan från en fastighet under en tänkt livscykel. Att miljövärdera är att ge mått på ett objekts samlade miljöpåverkan för att möjliggöra rangordning och jämförelser. Miljöpåverkan beskrivs i EcoEffect som negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem samt utarmning av naturresurser.

Nuvarande projektarbete syftar till att vidareutveckla metoden och göra metoden praktisk användbar för planerare, förvaltare och användare av den byggda miljön. Idag är systemet i sina huvuddrag klart och det finns ett beräknings- och redovisningsprogram samt en begränsad databas så att beräkningar kan genomföras. Databasen, viktningssystemen och mjukvaran måste emellertid ses över och testas noggrant innan verktyget är färdigt för allmän tillämpning. Systemet vidareutvecklas också till att även gälla förvaltningsenheter dvs. inte bara fastigheter.

 I EcoEffect-metoden uttrycks miljöpåverkan från en fastighet genom ett 30-tal parametrar (effektkategorier) gällande påverkan på människa, miljö och naturresurser. Energianvändning, Materialanvändning, Innemiljö, Utemiljö och Livscykelkostnader är de områden som behandlas och utvärderingen baseras på livscykelanalyser och kriterier. Resultaten redovisas i form av miljöprofiler som var och en innehåller ett 10-tal staplar som visar miljöpåverkans storlek inom olika påverkanskategorier. För att enklare kunna jämföra den samlade miljöpåverkan från olika fastigheter har utarbetats en metod att väga samman informationen till två eller tre miljöbelastningstal inom varje område. För energi- och materialanvändning blir det miljöbelastningstal för utsläpp, avfall och naturresursförbrukning, för innemiljö ohälsa och obehag, för utemiljö ohälsa, obehag samt brist på biologisk mångfald och produktionsförmåga.

En rapport om EcoEffect gavs ut i november 1999 och beskriver principer för en miljövärdering men är inte avsedd som en handbok för att utföra värderingar. Ett datorprogram har utvecklats för beräkning av miljöpåverkan och för överskådlig redovisning av resultaten. En mer innehållsrik metodredovisning finns under metodbeskrivning.

Ett antal befintliga fastigheter har redan värderats med EcoEffect-metoden. Bland annat kan metoden användas för att göra en MIBB (miljöinventering i befintlig bebyggelse) för en fastighet. De indata som krävs om en befintlig fastighet för att kunna göra en värdering framgår av indatabehov.

Finansiärer har varit Formas, och ett antal företag och organisationer (se Medverkande).


Delar av EcoEffect har testas på Bo01 bl.a. på ovanstående byggnad


BESKRIVNING

METOD OCH TILLÄMPNING
ENKÄTER
MEDVERKANDE
PUBLIKATIONER
EcoEffectRAPPORTER
TILLBAKS