KRETSLOPPSBYGGANDE
Med kretsloppsbyggande menas här att utforma byggnader för att skapa och utnytta lokala kretslopp för energi, vatten, och näringsämnen (mat).

I Almedalen 2017 presenterades principer för att minska miljöbelastningar genom kretsloppsbyggande och med ett tillämpat idéprojekt i Gävle.
En utgångspunkt var det livsuppehållande kretslopp som vi alla är beroende av.
P
resentationen finns här.


Kretsloppsbyggande innebär också en minskad sårbarhet om försörjningen med el, vatten och värme tillfälligt uteblir. Försvarsberedningen menade i januari 2018 att
hushållen bör kunna klara en veckas avbrott i försörjningssystemen. Med detta som utgångspunkt undersöktes vilka åtgärder/ombyggnader som skulle behöva vidtas för att klara målet. Detta redovisades under ett seminarium i Almedalen 2018.


Presentationen finns här.