KLIMATPÅVERKAN OCH ENERGIANVÄNDNING

Två Excelprogram för beräkning av klimatpåverkan och energianvändning har utvecklats.

Det första BECE (Basic Energy and CO2 Estimations for Buildings) syftar till att i tidiga projekteringsskeden ge en snabb överblick över vad olika planer och konstruktion har för inverkan på energianvändning och klimatpåverkan. Bara tre uppgifter om huset samt val av energileverantör räcker för att komma igång och experimentera med olika utformningar och konstruktioner. Resten av indata finns som start-värden och kan ändras om man har mer precisa skisser eller uppgifter för byggnaden. För undersökning av alternativ finns en rad förvalda alternativ man kan välja mellan eller lägga in egna lösningar.

BECEREN (Basic Energy, CO2 and Cost Estimations for Renovation of Buildings) är i princip samma program men anpassat renoveringssituationen. Här finns också ekonomiska beräkningar inlagda.

NYBYGGNAD OCH RENOVERING MED MINSKAD MILJÖPÅVERKAN I FOKUS

När man bygger nytt eller renoverar skulle man helst välja lösningar som tillgodoser långsiktiga uthållighetsmål, som presenteras under rubriken ”Miljöanpassning”. Men byggande är dyrt och det kan hända att man måste ta ett steg i taget utan att släppa det långsiktiga målet ur sikte, dvs om man begränsar nybyggnads-/renoveringsmålen bör man se dem som etapper på vägen mot uthållighet. Det är då viktigt att det man gör i första etappen inte måste göras om i nästa etapp för att det inte var tillräckligt långtgående. Det gäller att tänka igenom hur miljöprestanda kan förbättras i framtiden på enklast tänkbara sätt, t.ex. vad gäller utbyggnader, tilläggsisolering, demontering, återvinning, byte av installationer, komplettering med solceller/solfångare etc.

Programmen som bifogas gör beräkningar på månadsmedelvärden och kan inte förväntas ge precis samma resultat som regelrätta energisimulering på timnivå, vilket kan vara aktuellt att utföra i senare skeden när byggnadens utformning är helt bestämd.

Programmen är att betrakta som testversioner som skall kunna vidareutvecklas tillsammans med användare. Målet är att de skall vara lättbegripliga, transparenta och gratis för att kunna användas i tidiga skeden även av personer utan djupgående kunskap i installationsteknik.

Om du laddar ner nedanstående filer, gör en egen kopia att arbeta i. Om du får problem mejla mga@hig.se eller ring 0705454238.

BECE kan du hämta här

BECEREN kan du hämta här

Vill du se en kort beskrivning av hur klimatpåverkan från byggnader beräknas så finns det här

En jämförelse mellan klimatpåverkan för olika byggnadskonstruktioner finns här.

ETC flerbostadshus i trä